Dostępność

Liczba odwiedzających: 961

Deklaracja dostępności Strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie

Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Żebrowski.
 • E-mail: trebor62@tlen.pl
 • Telefon: 504219347

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Legionowo
 • Adres: 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
 • E-mail: kancelaria@um.legionowo.pl
 • Telefon: +48 22 774 20 31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Norwida 10, Targowa 65, Piłsudskiego 41 - wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych
2. Norwida 10, Targowa 65 - parter dostosowany dla osób niepełnosprawnych, Piłsudskiego 41 - budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych
3. Norwida 10, Targowa 65, Piłsudskiego 41 - pochylnia, winda
4. Norwida 10, Targowa 65, Piłsudskiego 41 - wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
5. Norwida 10, Targowa 65, Piłsudskiego 41 - prawo wstępu z psem asystującym
6. Norwida 10, Targowa 65 - brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online